Thiết kế và xây dựng

Nội dung công tác giám sát xây dựng

Công tác giám sát kỹ thuật xây dựng được thực hiện xuyên suốt trong 5 giai đoạn:
- Giai đoạn thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật
- Giai đoạn chuẩn bị thi công
- Giai đoạn thực hiện xây lắp
- Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình
- Giai đoạn bảo hành công trình

NỘI DUNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT XÂY DỰNG

1. Giai đoạn thiết kế sơ bộ & thiết kế kỹ thuật:

*) Giai đoạn thiết kế sơ bộ:
- Nghiên cứu tính khả thi của công trình xây dựng
- Tham gia lập nhiệm vụ thiết kế
- Giúp chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế sơ bộ, theo các yêu cầu về chất lượng sản phẩm thiết kế đã ghi trong hợp đồng giao nhận thầu thiết kế

*) Giai đoạn thiết kế kỹ thuật:
- Tham gia đề xuất, tổ chức đánh giá phương án thiết kế
- Tư vấn giúp chủ đầu tư lựa chọn đơn vị khảo sát kỹ thuật, thiết kế; Và giám sát quá trình thực hiện
- Tham gia kiểm tra các tài liệu thiết kế & tổng dự toán
- Giúp chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế kỹ thuật,hoặc thiết kế kỹ thuật thi công theo các yêu cầu về chất lượng sản phẩm thiết kế đã ghi trong hợp đồng giao nhận thầu thiết kế

2. Giai đoạn chuẩn bị thi công:

- Tư vấn mời đấu thầu và tổ chức đấu thầu, chọn thầu xây lắp & lắp đặt thiết bị (nếu chủ đầu tư yêu cầu)
- Tham gia đóng góp ý kiến, giúp chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng ký kết hợp đồng nhận thầu xây lắp theo các quy định hiện hành
- Giúp chủ đầu tư và hướng dẫn nhà thầu viết báo cáo khởi công
- Đánh giá và xác nhận tiêu chuẩn năng lực các nhà thầu xây lắp phụ mà nhà thầu chính chọn
- Giúp chủ đầu tư nghiệm thu, phê duyệt các bản vẽ thiết kế thi công /bản vẽ chi tiết chế tạo do nhà thầu xây lắp lập theo các yêu cầu về chất lượng sản phẩm thiết kế đã ghi trong hợpđống và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
- Kiểm tra danh mục, quy cách, chủng loại và tính năng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị sẽ sử dụng trong công trình do nhà thầu xây lắp lập/đệ trình
- Kiểm tra điều kiện/biện pháp an toàn thi công, phòng chống sét, phòng chống cháy nổ cho công trình và công trình lân cận
- Kiểm tra các điều kiện vệ sinh an toàn môi trường

3. Giai đoạn thực hiện xây lắp:

- Kiểm tra và giám sát việc thực thi Hệ thống đảm bảo chất lượng, Quy trình và phương án tự kiểm tra chất lượng của nhà thầu xây lắp nhằm đảm bảo thi công theo đúng thiết kế được duyệt và phù hợp tiêu chuẩn xây dựng hiện hành
- Kiểm tra, phê duyệt và giám sát việc thực thi Biện pháp thi công, An toàn lao động cho công trình và công trình lân cận
- Kiểm tra, phê duyệt và giám sát thực thi Tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết từng hạng mục công trình
- Kiểm tra và giám sát vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng tại hiện trường hoặc cung cấp tới hiện trường; Không cho phép đưa vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng không phù hợp tiêu chuẩn về chất lượng và quy cách vào sử dụng trong công trình.
- Kiểm tra các thiết bị tại hiện trường; Không cho phépsử dụng thiết bị không phù hợp với công nghệ và chưa qua kiểm định vào sử dụng trong công trình
- Tổ chức công tác lấy mẫu thí nghiệm tại đơn vị chuyên ngành (khi cần thiết) để kiểm định chất lượng và tính năng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng
- Kiểm tra, xác nhận về khối lượng, chất lượng và tiến độ các công việc, hạng mục công việc của dự án
- Phối hợp các bên liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong thi công; Đảm bảo công trình đạt tiến độ và chất lượng
- Kiểm tra thường xuyên, liên tục và đôn đốc nhà thầu xây lắp chấp hành nghiêm chỉnh hợpđồng đã ký và các tiêu chuẩn ký thuật xây lắp
- Tổ chức hội thảo/họp và tư vấn để giải quyết các tranh chấp hợp đồng giữa chủđâu tư và nhà thầu xây lắp (nếu có)
- Lập Nhật ký, báo cáo thường kỳ tình hình chất lượng, tiến độ tới chủ đầu tư
- Tổ chức thực hiện nghiệm thu các công việc xây lắp,giai đoạn xây lắp, nghiệm thu chạy thử thiết bị theo tiêu chuẩn kỹ thuật của hợp đồng xây lắp và tiêu chuẩn hiện hành
- Xác nhận chứng từ thanh toán (nếu chủ đầu tư yêu cầu)

4. Giai đoạn hoàn thành xây dựng

- Tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng
- Lập danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng theo quy định hiện hành
- Tổ chức công tác nghiệm thu hoàn thành công trìnhvà lập biên bản nghiệm thu theo quy định hiện hành
- Kiểm tra và xác nhận quyết toán công trình (nếu chủ đầu tư yêu cầu)
- Phối hợp bàn giao vận hành cho Ban quản lý công trình

5. Trong giai đoạn bảo hành công trình

- Kiểm tra định kỳ tình trạng sử dụng/vận hành công trình và thiết bị
- Tổ chức giám định các vấn đề chất lượng công trình (nếu có)
- Tư vấn cho chủ đầu tư trong các việc tranh chấp với nhà thầu xây lắp (nếu có) về bảo hành chất lượng sản phẩm và công trình

VNPROPERTY