Thư viện VNP

Thi công sơn viết bảng ĐH Văn Lang

Thi công bả và kiểm tra độ phẳng bề mặt hoàn thiện tường

Sơn và giám sát kiểm soát nội bộ chất lượng

nghiệm thu hoàn thiện sơn

Bảo quản lớp sơn mới hoàn thiện

Hoàn thành sơn viết bảng cho một phòng học